C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Асен Цветанов

Председател

стая № 12, етаж ІІІ-ти

0887 188 322

Дежурен съдия

Асен Цветанов

Съдия

стая № 12, етаж ІІІ-ти

0887 188 322

Христина Вълчанова

Съдия

стая № 23, етаж ІV-ти

0886 825 700

Наказателно деловодство

Работно време

  • от 8.30 до 17.00 часа без прекъсване

В деловодствата се съхраняват всички новообразувани дела,които не са приключили, както и приключилите дела,по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебни актове, които са подготвени за архивиране. В съдебните деловодства може да се направи справка по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостоверява, че сте страна по делото или пълномощно от страна по дело. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодствата. Запознаването с делата се извършва в деловодствата. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер и година на делото.

Наказателно деловодство

стая № 9, етаж ІІІ-ти

0889 105 825

nakazatelno@rs-radnevo.org

Гражданско деловодство

Работно време

  • от 8.30 до 17.00 часа без прекъсване

В деловодствата се съхраняват всички новообразувани дела,които не са приключили, както и приключилите дела,по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебни актове, които са подготвени за архивиране. В съдебните деловодства може да се направи справка по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостоверява, че сте страна по делото или пълномощно от страна по дело. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодствата. Запознаването с делата се извършва в деловодствата. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер и година на делото.

Гражданско деловодство

стая № 10, етаж ІІІ-ти

0887 187 038

delovodstvo@rs-radnevo.org

Регистратура

Работно време

  • от 8.30 до 17.00 часа без прекъсване

В регистратурата се внасят всички обвинителни актове, подават се всички искови молби и молби отнасящи се за отлагане, пренасрочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за внесени държавни такси, становища, заключения на експерти и вещи лица, молби за издаване на преписи и изпълнителни листове, както и всички молби по съдебно изпълнителни дела и др.

Регистратура

стая № 9, етаж ІІІ-ти

0889 105 825

reg@rs-radnevo.org

Служба Архив

Работно време

  • от 8.30 до 17.00 без прекъсване

В архива са съхраняват граждански и наказателни дела след влизане на решенията и присъдите в сила; описните книги на делата; нотариално заверени молби за отказ от наследство и книгите за вписване на същи-те. Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Номенклатурата на делата на Районен съд Раднево. Според вида на делото, то се пази в архива, както следва: 5 години за ГД с иск; ЧГД; НОХД; НЧХД; АНД ; 5 години за ГД за делби; ГД бракоразводни - 10 години; 25 години за ГД за издръжки и промяна на родителски права; с постоянен срок ГД за осиновяване и Откази от наследство; 100 години за всички азбучни указатели и описни книги на образуваните дела в съда. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството.

Архив

стая № 4, етаж ІІ-ри

0889 105 803

archive@rs-radnevo.org

Бюро "Съдимост"

Работно време

  • от 8.30 до 17.00 часа без прекъсване

В деловодството  се издават свидетелства /справки за съдимост-за полиция, прокуратура, други съдилища и граждани/ след подаване на попълнени документи от гражданите и квитанция за внесената такса. Държавната такса може да бъде внесена във всяка банка по обявената сметка за държавни такси на Районен съд гр. Раднево или посредством терминално устройство ПОС. Документите се подават в деловодството на бюро “Съдимост”-стая № 4 и са, както следва: Надлежно попълнено ЗАЯВЛЕНИЕ /бланка, която може да получите в бюро „Съдимост”, безплатно/; Лична карта; Квитанция за платена държавна такса от 5.00 лв., която може да бъде заплатена на място чрез платежни карти посредством терминално устройство ПОС или в Първа Инвестиционна Банка АД. Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно. Свидетелство за съдимост на гражданите с месторождение гр. Раднево се получава веднага, а с месторождение извън района се получава в срок до 3 дни. Електронно свидетелство за съдимост може да се заяви на специализирания сайт на Министерство на правосъдието.

Бюро "Съдимост"

стая № 4, етаж ІІ-ри

0888 152 984

buro_sadimost@rs-radnevo.org

Съдебни секретари

В канцеларията се съхраняват насрочените дела и се получава информация свързана с тях. Изготвят съдебни протоколи в тридневен срок от съдебното заседание и следят за изпълнение на разпорежданията на съдията в открити, закрити и разпоредителни заседания.

Съдебни секретари

стая № 12, етаж ІІІ-ти

0887 187 366

Съдебни секретари

стая № 14, етаж ІV-ти

0887 187 066

Административен секретар

Работно време

  • от 8.30 до 17.00 часа

Административен секретар

стая № 13, етаж ІІІ-ти

0882 383 773; Tел.\факс: 0417/8-34-33

info@rs-radnevo.org

Счетоводство

Работно време

  • от 8.30 до 17.00 часа

Анализира финансовото състояние на съда. Отговаря за извършените разходи. Осъществява осчетоводяването на всички приходи и разходи извършени в процеса на дейността на съда. Класифицира и съхранява всички документи свързани с това. Извършва счетоводни операции, изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда.

Главен счетоводител

стая № 13, етаж ІІІ-ти

Tел.\факс: 0417/8-34-33

schetovodstvo@rs-radnevo.org

Съдебно изпълнителна служба

Работно време

  • от 8.30 до 17.00 часа

Образуват и съхраняват изпълнителните дела. Правят справки по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно-изпълнителното деловодство.

Държавен съдебен изпълнител

стая № 21, етаж ІV-ти

0887 189 238

sis@rs-radnevo.org

Служба по Вписванията

Съдия по вписванията

стая № 16, етаж ІV-ти

0417 / 8-29-27

Системен администратор

Системен администратор

стая № 20, етаж ІV-ти

0887 187 321

sysadmin@rs-radnevo.org

Призовкар

Работно време

  • от 8.30 до 17.00 часа

Призовкар

стая № 4, етаж ІІ-ри

0888 152 984

prizovkar@rs-radnevo.org

Център за медиация

Посетете Централизиран електронен портал за медиация

КАКВО Е МЕДИАЦИЯ?

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за извънседебно решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.

 

КОГА Е ПРИЛОЖИМА МЕДИАЦИЯТА?

Медиацията е приложима както между физически, така и между юридически лица на всеки етап от спора: непосредствено след възникването му, преди отнасянето му пред съда, както и във всеки етап на съдебното производство до постановяване на съдебния акт.

 

ЗА КОИ СПОРОВЕ Е ПРИЛОЖИМА МЕДИАЦИЯТА?

Медиацията може да се прилага за: граждански спорове – имотни, парични, междусъседски, наемни, битови, потребителски, непозволено увреждане; търговски, трудови, семейни и административни спорове, както и наказателни спорове, в случаите предвидени в Наказателно-процесуалния закон.

 

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ МЕДИАЦИЯТА?

Решавате сами -страните се договарят за съдържанието на спогодбата, което може да е по-шиороко от това на съдебния спор.

Спестявате средства – таксите при медиацията са значително по-ниски от разноските по един съдебен спор, а при вече възникнал такъв се връща половината от внесената държавна такса.

Печелите време – съобразено с Вас насрочване на среща с медиатор и бързо разрешаване на спора.

Получавате поверителност – в процедурата участват само медиаторът, страните и одобрени от тях лица. Информацията, получена по време на срещите е конфиденциална и не може да бъде разгласявана освен с изричното съгласие на страните.

Подобряване на отношенията между спорещите и постигане на решение, съобразено с взаимните интереси.

 

КАК ДА ОТНЕСЕТЕ СПОРА КЪМ МЕДИАЦИЯ?

Медиацията може да започне във всеки един момент от възникване на спора, както и по време на висящ съдебен процес.

Всяка от страните по спора може да инициира започване на процедура по медиацията, като се обърне към Център за медиация към Търговско-промишлена палата -Стара Загора или медиатор вписан в Единния регистър на медиаторите.

След одобряването на избран от страните медиатор, се подписва споразумение за медиация, в което се договарят условията и начина за провеждане на медиацията.

С помощта на избрания медиатор, страните чрез взаимни отстъпки постигат съгласие за разрешаване на спора, оформено в писмено споразумение, което е задължително за страните. Когато медиацията е извършена по време на съдебен спор и споразумението е одобрено от съда или същото е с нотариална заверка на подписите, може да бъде изпълнено принудително.

Позвънете по телефон или идете на място в избрания от Вас Център за медиация при Българска асоциация за извънсъдебно решаване на спорове.

Посетете Централизиран електронен портал за медиация

Център за медиация

гр.Стара Загора, ул.“Методи Кусев“31; вх.Г; ет.2; ап.2

042/ 63 65 30

Длъжностно лице по защита на данните

М.Русев

стая № 20, етаж ІV-ти

0887 187 321

dpo@rs-radnevo.org

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация