C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

          Настоящата политика е изготвена в съответствие с изискванията за информираност по чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

            Защитата на личните данни на лицата е от изключителна важност за РС-Раднево и в тази връзка стриктно се спазват основните принципи при обработването им: законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, целесъобразност, точност, отчетност, цялостност и поверителност.

            Какво се разбира под „лични данни”

            Лични данни са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по един или повече признаци характерни за личността, като например: име, ЕГН/идентификационен номер, пощенски адрес, телефонен номер, e-mail адрес и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на физическото лице.

            „Обработване на лични данни”

            Обработване на лични данни е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране; записване; организиране; структуриране; съхранение;  адаптиране или промяна; извличане; консултиране; употреба; разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни; подреждане или комбиниране; ограничаване; изтриване или унищожаване.

            „Регистър на лични данни” представлява всеки структуриран набор от лични данни, независимо от неговия вид и носител, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.

            Данни за контакт с администратора на лични данни.

            Районен съд - Раднево е администратор на лични данни със седалище и адрес на управление: 

град Раднево, ул. „Тачо Даскалов” № 1, п.к. 6260;

работно време: от понеделник до петък, от  8:30 ч. до 17:00 ч.

електронна поща: info@rs-radnevo.org

         Основания, на които се обработват лични данни в Районен съд - Раднево

  1. При упражняване на правомощията на Районен съд - Раднево и спазване на законови задължения, които произтичат за администратора на лични данни, съгласно Общия регламент относно защитата на данните, същите се предоставят на:

            -  лица /страни и техни процесуални представители, свидетели/, които сезират съда с молби, жалби, предложения и други искания с цел тяхното индивидуализиране. С оглед естеството на искането това са данни, свързани с физическата идентичност, икономическата идентичност, социална идентичност, семейна идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние, които се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт, като изпращане на призовки, съдебни книжа и друга кореспонденция, свързана с входящи и изходящи документи по повод движението и обработването на съдебните дела.

            - вещи лица, съдебни заседатели, тълковници, преводачи, назначени по образуваните дела в Районен съд - Раднево. Това са данни, свързани с физическата, икономическата и социалната идентичност на тези лица, както и данни, свързани с изплащане на техните възнаграждения.

 

  1. Във връзка с управлението на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност (на основание чл.6, § 1, б. „в“ и чл. 9 § 2 б. „б“ от Регламента), се обработват лични данни на магистрати и съдебни служители в Районен съд - Раднево, на кандидатите за работа, на субекти изпълнители по договори и представители на юридически лица - изпълнители по договори. Обработваните категории данни включват данни относно физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало, както и за здравословното състояние на лицата. Използването на личните данни е с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с правоотношенията на лицата и постигане на финансова отчетност.

 

  1. Във връзка с искания по Закона за достъп до обществена информация, се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Районен съд - Раднево предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на закона. Когато Районен съд - Раднево обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването за целта, отразена в съгласието. Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Информацията се събира и обработва в минимален обем, достатъчен само за изпълнение на конкретно определената от закона цел, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само когато това е посочено в специален закон.

            Предоставяне на лични данни на трети лица

            Районен съд - Раднево разкрива лични данни на трети страни само ако имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай и могат да бъдат:

            - държавни институции, държавни органи и органи, натоварени с публични функции в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Национално бюро за правна помощ и др.);

            - банки и други финансови институции при възникнало законово или договорно задължение;

            -  обработващи лични данни, с които администраторът на лични данни има сключен договор.

            Срок на съхранение на данните

            Районен съд - Раднево съхранява лични данни в периоди, които са подходящи за целите, за които данните се обработват, като се отчита и научно-историческото или справочното им значение. Документите, определени за постоянно запазване, се предават за съхранение, на основание чл. 48 от Закона за Националния архивен фонд.

            Документи, които имат временно оперативно-справочно значение, са със срокове за съхранение, съгласно утвърдената Номенклатура на делата и срокове за съхранение в съда.

            Права на физическите лица - субекти на данни

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

            - Информираност - във връзка с обработването на личните му данни от администратора;

            - Достъп до личните данни;

            -  Коригиране на неточни или непълни данни;

            -  Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент 2016/679 - лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събирани и др.)

            -   Ограничаване на обработването;

            -  Преносимост на данните между отделните администратори, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент 2016/679;

            -   Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламент 2016/679.

            -  Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен.

            -  Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

 

            Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до съответния административен съд.

            Тези права могат да бъдат упражнени чрез отправено искане до Районен съд - Раднево - в регистратурата на съда, по пощата или по електронен път - на посочените по-горе адрес за кореспонденция и на e-mail.

            В искането следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Районен съд - Раднево, като посочите и адреса за кореспонденция с Вас.

             Районен съд - Раднево запазва правото си да променя политиката си за поверителност.

 

            Категории лични данни, цели и основания, на които се обработват личните данни

            Регистър Персонал;

            Регистър Вещи лица;

            Регистър Съдебни заседатели;

            Регистър Страни и участници в съдебни производства;

            Регистър Съдебно изпълнение;

            Регистър Бюро за съдимост;

            Регистър Жалби, сигнали, искания;

            Регистър Контрагенти;

            Видеонаблюдение;

 

            Регистър Персонал -  обработват се лични данни на кандидати за работа, бивши и настоящи длъжностни лица от Районен съд - Раднево, работещи по трудови правоотношения и правоотношения, възникнали по силата на ЗСВ. Данните се събират и обработват за: всички дейности, касаещи съществуването, изменението и прекратяване на трудовите правоотношения по КТ и по ЗСВ; за изготвяне на документи на лицата в тази връзка - служебни бележки, удостоверения, справки, договори, споразумения, заповеди и др.; за установяване на връзка с лицата, за изпращане на кореспонденция; за водене на счетоводна отчетност относно възнагражденията на горепосочените лица.

        Обработват се няколко категории данни: за физическа идентичност - имена, ЕГН, месторождение, номер на лична карта, адрес, телефон за връзка и др.; за социална идентичност - образование, квалификация, трудова дейност, професионална биография; за семейна идентичност - данни относно семейното положение; данни за съдебното минало и за здравословното състояние на лицата;

            Данните от регистъра се предоставят от физическите лица и се съхраняват в срок съгласно номенклатурата на Районен съд - Раднево.

            Администраторът предоставя достъп, справки, извлечения и други данни от регистъра само ако е предвидено в нормативен акт.

            Помещенията в които се обработват личните данни от регистър Персонал са обезопасени със заключване на вратите, пожарогасителни средства в коридора и СОТ.

 

            Регистър Вещи лица - съдържа лични данни на лица

 

            Регистър Съдебни заседатели - обработват се лични данни на лицата, положили клетва като съдебни заседатели,

 

            Регистър Страни и участници в съдебни производства - в регистъра се съхраняват лични данни на страните по делата по описа на РС Раднево, с цел изготвяне на документи по делата - призовки, съобщения, писма и др., установяване на контакт с лицата по телефон, e-mail.

 

            Регистър Съдебно изпълнение - събират се е и се обработват лични данни на физически и юридически лица от следните категории: физическа идентичност - имена, ЕГН, документ за самоличност, постоянен и настоящ адрес; трудова дейност - месторабота, трудови договори, размер на трудовото възнаграждение; социално-икономическа идентичност - имотно и финансово състояние, участие в сдружения или дружества и т.н.

            Събраните данни се използват за всички дейности, свързани със съдебното изпълнение, за изготвяне на документи на лицата - служебни бележки, удостоверения, справки, писма и др., за установяване на връзка с лицата по телефон и по електронен път.

            Администраторът предоставя данни при изпълнение на служебни задължения и на законово основание.

            Помещенията в които се обработват данните от регистъра са обезопасени със заключване на вратите, метални шкафове със заключване, пожарогасителни средства в коридора и СОТ.

 

            Регистър Бюро за съдимост - обработват се данни за физическа идентичност на лицата - имена, ЕГН, месторождение, адрес, лични данни за родители.

            Данните от регистъра се предоставят от физически лица и се обработват за издаване свидетелства за съдимост или се предоставят от компетентните органи, подали искане за изготвяне на справка за съдимост. Данните се съхраняват в сроковете, определени в Наредба за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, издадена от Министъра на правосъдието.

            Администраторът предоставя данни от регистъра на държавни органи с оглед изпълнение на нормативно задължение и на физически лица при спазване разпоредбите на Наредбата за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

            Помещенията в които се обработват личните данни от регистъра са обезопасени със заключване на вратите, метални шкафове със заключване, пожарогасителни средства в коридора, СОТ.

 

            Регистър Жалби, сигнали, искания - във връзка с исканията по Закона за достъп до информация, се обработва информация, която може да съдържа данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. РС Раднево предоставя такава информация доколкото отговаря на целите на исканията по ЗДОИ.

 

            Регистър Контрагенти - във връзка с правомощията си  Районен съд - Раднево обработва лични данни за изпълнение на договори, по които съдът е страна;

 

            Видеонаблюдение - в съдебната палата се осъществява видеонаблюдение с охранителна цел. Идентифицирането на физически лица, посещаващи съдебната палата се извършва от служители на ГД „Охрана” Записите от камерите са съхраняват за срок от един месец. Достъп да данните имат определени служители в рамките на служебните им задължения.

 

 

Длъжностно лице по защита на данните
М.Русев
стая № 20, ІV-ти етаж
0887 187 321
dpo@rs-radnevo.org

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация